Laden...

Whatsapp

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Artikel 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of service is aangegaan of aan wie een aanbod/offerte is gedaan ten behoeve van Reinigingswerk.
2. Reinigingswerk: het totaal van de tussen de koper en M.R.S.Oudwoude overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.
3. Meer- en minderwerk: door de koper gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen reinigingswerk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.
4. M.R.S.Oudwoude, Onderdeel van Multi - Reiniging service Oudwoude BV, Foarwei 1A, 9294 KC OUDWOUDE, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 68487746, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig reinigingswerkzaamheden verricht. M.R.S.Oudwoude kan voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van derde leveranciers voor levering van goederen of diensten.

Artikel 2 - WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een koper en M.R.S.Oudwoude overeengekomen isolatiewerk waaronder inbegrepen een daartoe strekkend aanbod.

Artikel 3 - AANBOD/OFFERTE
1. Het aanbod voor reinigingswerk dat naar verwachting boven €150,00 zal komen wordt altijd schriftelijk of digitaal vastgelegd in een offerte, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk van afgeweken is in het aanbod.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van het te verrichten reinigingswerk en overige services, voor zover bekend voor het opmaken van het aanbod, dat voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk maakt.
3. Indien de koper het aanbod accepteert, is M.R.S.Oudwoude gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte in rekening te brengen, mits zij de koper direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte hiervan.
4. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Mocht dit er niet bij zitten dan kunt de Koper deze altijd bij M.R.S.Oudwoude opvragen of terug vinden op onze website: www.mrs-oudwoude.nl.
5. Onze prijzen worden altijd naar de klant incl.21%BTW getoond. Daarnaast behoudt M.R.S.Oudwoude alle recht op eventuele tarief verlagingen als verhogingen 1 maal per jaar.

Artikel 4 - TOTSTANDKOMING EN VORM
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Koper.
2. Elke overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper - ter beoordeling van M.R.S.Oudwoude voldoende kredietwaardig blijkt, indien er een betaling achteraf plaats gaat vinden. M.R.S.Oudwoude kan daarom een aanbetaling vragen aan Koper voor zekerheidsvorm.
3. Bij annulering door de Koper binnen 7 werkdagen na schriftelijke bevestiging van de opdracht zal 10% van het offertebedrag bij Koper in rekening worden gebracht. Bij annulering door Koper 2 werkdagen voor de geplande uitvoering zal 50% van het offerte bedrag in rekening worden gebracht.
4. M.R.S.Oudwoude heeft het recht om bij tussentijdse beëindiging vanuit Koper zijn kant, de werkzaamheden, uren of overige kosten waar M.R.S.Oudwoude recht op heeft, bij Koper in rekening te brengen. Tenzij het is beëindigd doordat M.R.S.Oudwoude geen goed werk afleverde zoals de richtlijnen van de desbetreffende reinigingsdienst voorschrijft.

Artikel 5 - VERPLICHTINGEN VAN M.R.S OUDWOUDE
1. M.R.S. Oudwoude zal het reinigingswerk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht op reguliere werkdagen en binnen de normale werktijden die M.R.S.Oudwoude hanteert, tenzij anders is afgesproken met Koper.
2. M.R.S.Oudwoude neemt bij de uitvoering van het reinigingswerk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering op de reiniging.
3. M.R.S.Oudwoude is verplicht voor zover dit past binnen de voorbereidende werkzaamheden/bezichtigingen, de Koper te wijzen op:
- Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- Onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en/of werkzaamheden;
- Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het reinigingswerk wordt verricht te vermelden aan Koper;
- Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de koper ter beschikking zijn gesteld.
- Onjuistheden in de door of namens de Koper verstrekte gegevens of aanwijzingen te vermelden.
4. M.R.S.Oudwoude is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan het behandelde/bewerkte object wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid z.q. nalatigheid van M.R.S Oudwoude, diens personeel of derden bij de uitvoering van Reinigingswerkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het bedrag van de eindafrekening naar de Koper toe. Doch beperkt zich tot het maximale bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijf aansprakelijkheidsverzekering van M.R.S.Oudwoude zal worden uitgekeerd. Daarboven is M.R.S. Oudwoude niet aansprakelijk, dient M.R.S.Oudwoude in geval van schade wel in de gelegenheid te stellen om de schade te herstellen alvorens de verzekering wordt besproken.
5. Als M.R.S.Oudwoude een derde partner aanneemt voor diverse werkzaamheden zal voor deze werkzaamheden de garantie en Algemene voorwaarde gelden van desbetreffende derde persoon/bedrijf.
6. Bij reiniging aanvaard M.R.S. Oudwoude geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, roosters, leidingen, putten, kieren, daken waarbij al eventuele lekkage gevaar was e.d.
7. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk als gevolg van uitvoering van reinigingswerkzaamheden.
8. M.R.S.Oudwoude is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. M.R.S.Oudwoude is niet verantwoordelijk voor loslatende coatings of beschermlagen, zoals bij gevels, dakpannen e.d. Dit omdat deze lagen er altijd voor een bepaalde tijd opzitten en daarna altijd loslaten. Door het reinigen zullen deze lagen vaak weggespoeld worden omdat deze al los zaten. Vaak is na een reiniging een nieuwe laag aanbrengen noodzakelijk of adviseert M.R.S.Oudwoude dit in ieder geval wel naar de Koper toe.

Artikel 6 - VERPLICHTINGEN VAN KOPER
1. De Koper stelt M.R.S.Oudwoude in de gelegenheid het reinigingswerk te verrichten daartoe dienen in ieder geval de volgende verplichtingen nagekomen te worden;
a. M.R.S.Oudwoude mede te delen op welke datum het werk kan plaatsvinden.
b. M.R.S.Oudwoude de nodige brandstoffen, hulpmaterialen zoals water, elektriciteit te verschaffen, voor rekening van de Koper.
c. Zo nodig zorg te dragen voor opslagruimte voor materiaal
d. Het tijdig aanvragen van eventueel nodige vergunningen de nodige goedkeuringen en ontheffingen.
e. Er voor zorg te dragen dat de goederen en objecten in de omgeving waarop geen neerslag mag komen, verwijderd of voldoende afgedekt of afgeplakt wordt.
f. Alle benodigde ruimte te voorzien voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
g. Alsmede verschaffen van alle overige gegevens en informatie welke noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het reinigingswerk.
2. De koper draagt het risico voor (schade veroorzaakt door);
- Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- Onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen.
- Al bestaande gebreken aan de ontroerende zaak waaraan het reinigingswerk wordt verricht.
- Gebreken in materialen en hulpmiddelen die door koper beschikbaar zijn gesteld.
- Onjuistheden in de door of namens koper verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van M.R.S.Oudwoude de Koper te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3;

Artikel 7 - BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT
1. De Koper kan de uitvoering van het reinigingswerk ten allen tijde geheel of gedeeltelijke beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het reinigingswerk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is M.R.S.Oudwoude verplicht tegen vergoeding maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
4. De Koper zal M.R.S.Oudwoude haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de extra kosten die eventueel erbij komen zoals extra kosten voor extra werkzaamheden, materialen, door beëindiging ontstane kosten, en verminderd met et niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.

Artikel 8 - MEER-MINDERWERK
1. De Koper heeft het recht meer-en minderwerk op te dragen. Dit dient echter wel op tijd te worden besproken.

Artikel 9 - ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN
1. Wanneer er onvoorziene omstandigheden voordoen, doet M.R.S.Oudwoude hiervan zo spoedig mogelijk mededeling tot de Koper.
2. Eventuele extra kosten die M.R.S.Oudwoude moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen verreist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door de Koper worden vergoed.

Artikel 10 - VOORUITBETALING/ZEKERHEID
1. M.R.S.Oudwoude is gerechtigd bij een opdracht boven de €500,- een vooruitbetaling te vragen aan Koper, indien de Koper akkoord gaat met het aanbod/offerte.
2. M.R.S.Oudwoude is ook gerechtigd bij het vragen van een vooruitbetaling indien er een derde partner van M.R.S.Oudwoude in het spel komt of wanneer er speciaal materiaal/middelen nodig zijn om bij de klant de klus te kunnen klaren.
3. M.R.S.Oudwoude kan bij sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Koper.
4. Na het sluiten van de overeenkomst kan M.R.S.Oudwoude zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Koper zijn betalingsverplichting(en) niet zal nakomen. Indien en zolang de Koper in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is M.R.S.Oudwoude gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden te onderbreken of niet uit te voeren, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 11 - DE EINDAFREKENING
1. Binnen een redelijke termijn na oplevering dient M.R.S.Oudwoude bij de Koper de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en minderwerk.
3. Het is mogelijk dat M.R.S.Oudwoude een aanbetaling heeft gevraagd. Deze aanbetaling dient van de eindafrekening in mindering te worden gebracht, wel duidelijk te zien voor de Koper.
4. Het volledige bedrag van de eindafrekening dient binnen 14 dagen te zijn voldaan, en op rekening te staan van M.R.S.Oudwoude.

Artikel 13 - NIET NAKOMEN VAN BETALINGSVERPLICHTING
1. Heeft de Koper na 14 dagen de eindafrekening nog niet voldaan dan ontvangt deze een 1ste herinnering na 7 dagen een 2de herinnering na 14 dagen een aanmaning, vanaf hier komen er kosten bij voor het niet nakomen van de betaling en administratieve werkzaamheden. Na een 2de aanmaning zijn er €40 ,- kosten bij gerekend en zal M.R.S.Oudwoude het doorsturen naar een aangesloten Incasso Bureau die het verder afhandelt met de Koper zie Lid 3.
2. Mocht er bij de Koper een probleem zijn waardoor hij op het moment niet kan betalen, dan adviseert M.R.S.Oudwoude contact op te nemen zodat er wellicht afspraken gemaakt kunnen worden. Dit houdt niet in dat M.R.S.Oudwoude altijd akkoord zal gaan en verschilt per situatie.
3. M.R.S.Oudwoude is na verloop van de in Lid 1 bedoelde termijnen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan aar verschuldigde bedrag. Indien M.R.S.Oudwoude hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.

Artikel 14 - ONTBINDING
Blijft één van de partijen in gebreken nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
- In staat van faillissement raakt;
- Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt.
- Zijn onder curatelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.
- Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever. In geval van ontbinding gelden voorwaarden uit de artikelen 7 & 11.

Artikel 15 - GARANTIE
1. Werkzaamheden die door een derde partner van M.R.S.Oudwoude zijn voldaan vallen onder de algemene voorwaarden en dus ook de garantie van desbetreffende partnerbedrijf.
2. M.R.S.Oudwoude geeft garantie op de werkzaamheden die M.R.S.Oudwoude volledig heeft kunnen uitvoeren bij de Koper. Mocht iets niet naar wens zijn of moet M.R.S.Oudwoude nog een correctie op iets uitvoeren dan staat M.R.S.Oudwoude hier garant voor.
3. Indien de Koper niet aan betalingsverplichtingen heeft gehouden vervalt hierbij ook de garantie naar deze Koper toe.

Artikel 16 - GESCHILLEN
1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze algemene voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter.
2. Bij het er niet uitkomen bij een geschil met de Koper zal M.R.S.Oudwoude eerst zijn Rechtsbijstand verzekering inschakelen.

Artikel 17 - TOEPASSELIJK RECHT
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

Artikel 18 - ABONNEMENTEN
1. Voor bepaalde diensten bij M.R.S.Oudwoude kan een Koper een service abonnement afsluiten. Hiervoor gelden ook de algemene voorwaarden vermeld op de abonnementsovereenkomsten.
2. Koper behoudt alle recht om een abonnement te beëindigen wel onder de voorwaarden van de abonnementsovereenkomsten.

Artikel 19 - SLOTBEPALINGEN
1. Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 4 april 2017. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
2. Deze Algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden Multi - Reiniging Service Oudwoude”.
3. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij M.R.S.Oudwoude ter inzage op kantoor., zijn beschikbaar op www.mrs-oudwoude.nl en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
4. M.R.S.Oudwoude is bevoegd de rechten en verplichtingen uit het contract over de dragen. U geeft daartoe bij voorbaat toestemming. Daarbij geldt dat indien door de overdracht sprake zou zijn van overgang van verplichtingen als bedoeld in afdeling 3 van titel 2 van het burgerlijk wetboek zonder dat deze overgang plaatsvindt in verband met de gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming. M.R.S.Oudwoude Jegens u aansprakelijk is voor de nakoming door derde na de overgang. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van M.R.S.Oudwoude wijzigt.
5. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in de offerte dan wel overeenkomst en het in de algemene voorwaarde bepaalde, prevaleert het in de offerte dan wel overeenkomst bepaalde.